Gardening for

Tuindienste vir

Bloemfontein

Ladybird Tuindienste

Your garden hassle is our pleasure

What we offer / Wat ons bied:

General care of gardens /
Algemene versorging van tuine

Re-lay of garden /
Heruitleg van tuin

Once off cleaning of garden rubish /
Eenmalige skoonmaak van tuin rommel

Pruning of trees /
Snoei van bome

Planting of shrubs, plants en seedlings /
Aanplanting van struike, plante en saailinge

The management are on the premesis during service. /
Die bestuur is op die perseel wanneer diens gelewer word.

Care is taken to ensure that animals do not slip through the gate when we’re busy. /
Sorg word geneem om toe te sien dat diere nie uitglip by die hek wanneer ons besig is nie.

Contact us directly / Kontak ons direk:

tel no: 083 417 3617
60 Alsace street, Bayswater, Bloemfontein

About us / Oor ons

Ladybird Tuindienste is a newly established business  that provides garden services to the whole of Bloemfontein. We pride ourselves in personal hand-on gardening with expertise skills and added comfort that your home is save in our hands. We do gardening for estates, office parks and private homes on a regular basis. If you are looking for competitive rates for any garden service, feel free to contact us for a FREE Quotation.

Ladybird Tuindienste is ‘n nuutgestigte maatskappy wat tuindienste bied in die hele Bloemfontein. Ons is trots om te sê dat ons persoonlike, teenwoordige tuinmaakdienste bied met kundige vaardighede en bied gemoedsrus dat jou huis veilig is in ons hande. Ons doen tuine vir komplekse, kantoorparke en private huise op ‘n gereelde basis. As jy op soek is na mededingende pryse vir enige tuindiens, voel vry om ons te kontak vir ‘n gratis kwotasie.

See your garden completely transformed and/or maintained on a regular basis. We offer a wide variety of garden services which include general care of gardens, re-lay of gardens, once off cleaning of garden rubbish, pruning of trees and planting of shrubs, plants en seedlings. The management are on the premises during service and we take great care to ensure that your animals do not slip through the gate while we are busy in your garden.

Sien hoe jou tuin heeltemal verander en / of in stand gehou word op ‘n gereelde basis. Ons bied ‘n wye verskeidenheid van tuindienste wat insluit; algemene versorging, heruitleg van tuine, eenmalige skoonmaak van tuin rommel, snoei van bome en aanplant van struike, plante en saailinge. Die bestuur is op die perseel tydens diens en ons neem groot sorg om te verseker dat jou diere nie deur die hek glip terwyl ons besig is in jou tuin nie.

We focus on a mutual trust and respect, promptness, quality, fairness, honesty, transparency, commitment and meeting your personal needs. We would love to amaze you with what we can offer to your garden.

Ons fokus op wedersydse vertroue en respek, stiptelikheid, gehalte, regverdigheid, eerlikheid, deursigtigheid, toewyding en die ontmoeting van jou persoonlike behoeftes. Ons wil jou graag verbaas met wat ons kan bied aan jou tuin.

Our mission is to serve Ladybird Tuindienste’s clients on a personal level. We strive to give high quality and competitive prices in all areas of your garden manicure, maintenance, landscaping and garden cleaning services. We will surely provide a very creative landscape design to meet your needs.

Ons missie is om Ladybird Tuindienste se kliënte op ‘n persoonlike vlak te dien. Ons streef daarna om hoë gehalte en kompeterende pryse te gee in alle areas van jou tuin manikuur, instandhouding, landskapontwerp en tuin skoonmaakdienste. Ons sal verseker vir jou ‘n baie kreatiewe landskap ontwerp om aan jou behoeftes te voldoen.

Your garden hassle is our pleasure.

Jou tuin moeite is ons  plesier.